Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

http://www.doaks.org/
Dumbarton Oaks


http://abacus.bates.edu/~rallison/
The Robert W. Allison Research Pages

http://www.qub.ac.uk/ibs
Institute of Byzantine Studies

http://www.stoa.org/sol/
Suda On Line

http://wwwuser.gwdg.de/~asidera/welcome.html
Institute for Byzantine and Modern Greek Philology, Univ. of Göttingen

http://www.univie.ac.at/byzneo
Institut fur Byzantinistik und Neogräzistik, Wien

http://www.oeaw.ac.at/byzanz
Österreichische Akademie für Wissenschaften -Kommission für Byzantinistik 

http://www.byzantium.ac.uk
Society for the Promotion of Byzantine Studies (U.K.)

http://www.kbr.be/~socboll/
Société des Bollandistes

http://www.aiebnet.gr/introduction.html
Association Internationale des Etudes Byzantines

http://www.fordham.edu/halsall/medweb/
Byzantine & Medieval Studies Sites: index to extensive WWW links. 


http://www.bsana.net/conference/index.html
Byzantine Studies Conference

 

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης