Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

   ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

113/8-2-13    
110/14-9-12 111/9-11-12 112/10-1-13
107/27-4-12 108/15-6-12 109/29-6-12
106/10-2-12 105/13-1-12 104/18-11-11
103/21-10-11 102/16-9-11 101/1-7-11
100/3-6-11 99/20-5-11 98/8-4-11
97/1-4-11 96/4-3-11 95/16-12-10
94/6-12-10 93/19-11-10 92/15-11-10
91/20-10-10 90/4-10-10 89/14-9-10
88_αποσπ./3-9-10 88/3-9-10  

 

  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

2009 - 2010 2008 - 2009 2007 - 2008

 

 


 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης