Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

 

Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας
Επιστ. Υπεύθυνος : Πολύμνια Κατσώνη
Αν.Καθηγήτρια Ιστορίας - Αρχαιολογίας

Το "Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας" αποτελεί συλλογή, καταγραφή, ερμηνεία και παρακολούθηση της σημασιολογικής εξέλιξης βυζαντινών όρων (και εξέταση των αντίστοιχων θεσμών) από τις αρχές του βυζαντινού κράτους ως την πτώση του. Η παρασκευή του Λεξικού αυτού, του οποίου εμπνευστής και διευθυντής υπήρξε ο Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, αποσκοπεί να καλύψει την έλλειψη στον χώρο της βυζαντινολογίας παρόμοιου βοηθήματος, ειδικού δηλαδή λεξικού ορολογίας που θα βοηθεί στην κατανόηση των εγγράφων και κειμένων οικονομικής, διοικητικής, νομικής κλπ. φύσεως.
Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκπόνησης του Λεξικού έχει συντελεσθεί. Έχουν αποδελτιωθεί οι βυζαντινές πηγές που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, περί τις 4.000 σχετικές μελέτες και άρθρα και έχουν συμπληρωθεί περί τις 90.000 δελτία που μπορούν να αναχθούν σε 5.000 περίπου λήμματα. Προτάσσεται η δημοσίευση των οικονομικών όρων και θεσμών και θα ακολουθήσουν οι διοικητικοί, στρατιωτικοί κλπ. όροι. Εχουν δημοσιευθεί οι οικονομικοί όροι από Α, Β, Γ ( Ι.Καραγιαννόπουλος, Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι. Τόμος Α', Θεσσαλονίκη 2000 ). Στο επόμενο τόμο θα περιληφθούν οι οικονομικοί όροι από Δ - Ι.
Στο "Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας" έγινε προσπάθεια να δοθεί πρακτική, εύχρηστη και κατά το δυνατόν σύντομη μορφή ώστε να αποτελεί για τους βυζαντινολόγους ένα χρήσιμο, υποβοηθητικό της ερευνητικής τους δραστηριότητας, εργαλείο.

 

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.