Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για μια διετία.
Στο ΦΕΚ αριθμ. 481/13-9-2016 τ. ΥΟΔΔ δημοσιεύτηκε ο ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ για τη διετία 2016-2018, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:

Πολύμνια Κατσώνη
Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας                      
e-mail : pkat@hist.auth.gr

Αν. Πρόεδρος:

Αθανάσιος Σέμογλου
Καθηγητής , Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης
e-mail : semoglou@hist@auth.gr

Τακτικά μέλη :

Χρήστος Αραμπατζής
Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας
e-mail : arab@theo.auth.gr

Ηλίας Ταξίδης
Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας
e-mail: itaxidis@lit.auth.gr

Δάφνη Παπαδάτου
Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου
e-mail : laurel@law.auth.gr

Γραμματέας
Γιώργος Πούλιος
e-mail : info@kbe.auth.gr

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης