Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ    ΑΡΧΕΙΑ

- Η ψηφιοποίηση του περιοδικού ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ έχει τελειώσει.

  Τα τεύχη σε ψηφιακή μορφή βρίσκονται εδώ .

* * *

- Βιβλιογραφία για τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης