Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας

Διευθύντρια:

Μαρία Αρακαδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ,

Email: mararak@arch.auth.gr

Αναπληρωματικό μέλος:

Ελισάβετ Χατζηαντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Email: ehatzian@hist.auth.gr