Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Χρυσούλα Νίτσιου

Προϊσταμένη Γραμματείας

Τηλ.: +30 2310 992002

Φαξ: +30 2310 992004

E-mail: chrynits@kbe.auth.gr

Χαράλαμπος Κυριαζόπουλος

Τηλ.: +30 2310 992034

Φαξ: +30 2310 992004

E-mail: kyriazchak@kbe.auth.gr

 

Μέλη ΕΔΙΠ

Χριστίνα Παπακυριακού

Τηλ.: +30 2310 992008

Φαξ: +30 2310 992004

E-mail: chapapaky@kbe.auth.gr

Αναστασία Πλιώτα

Τηλ.: +30 2310 992007

Φαξ: +30 2310 992004

E-mail: apliota@hist.auth.gr