Βυζαντινά κείμενα και μελέτες

1.  Δ. Γ. ΤΣΑΜΗ, Η πρωτολογία του Μεγάλου Βασιλείου, Θεσσαλονίκη 1970 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF ).

2. Ι. Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF)

3. A. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΖΑΦΡΑΚΑ, Η συνάντηση Συμεών και Νικολάου Μυστικού (Αύγουστος 913) στα πλαίσια του Βυζαντινοβουλγαρικού ανταγωνισμού, Θεσσαλονίκη 1972 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF).

4. Ι. Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Βυζαντινή Διπλωματική. Α. Αυτοκρατορικά έγγραφα, Θεσσαλονίκη 1972(εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF).

5. Χ. Π. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Οι Τσάκωνες και η Τσακωνιά. Συμβολή στην ερμηνεία των ονομάτων και του ομώνυμου βυζαντινού θεσμού των καστροφυλάκων, Θεσσαλονίκη 1972 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF).

6. Α. ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑ, Η επί Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων και αγίων εικόνων έρις (1081-1095), Θεσσαλονίκη 1972 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF).

7. A. D. KARPOZILOS, The Ecclesiastical Controversy between the Kingdom of Nicaea and the Principality of Epiros (1217-1233), Θεσσαλονίκη 1973 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF).

8. ΧΡ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΟΥΜΗ, Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Κουμπελίδικη της Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1973 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF ).

9. ΧΡ. Θ. ΚΡΙΚΩΝΗ, Συναγωγή Πατέρων εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον υπό Νικήτα Ηρακλείας (κατά τον κώδικα Ιβήρων 371), β΄έκδ., Θεσσαλονίκη 1976 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF).

10. Δ. Γ. ΤΣΑΜΗ, Δαβίδ Δισυπάτου, Λόγος κατά Βαρλαάμ και Ακινδύνου προς Νικόλαον Καβάσιλαν, β΄έκδ., Θεσσαλονίκη 1976

11. P. CHARANIS, Church and State in the Later Roman Empire. The Religious Policy of Anastasius the First, 491-518, 2nd ed., Θεσσαλονίκη 1974 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF ).

12. Α. ΣΙΓΑΛΑ, Ιστορία της ελληνικής γραφής. Πρόδρομοι και αρχαί της γραφής, 2η έκδ., Θεσσαλονίκη 1974 (εξαντλήθηκε, διατίθεται σε PDF).

13. Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αι περί πολιτείας και δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού, 2η έκδ., Θεσσαλονίκη 1989

14. C. N. TSIRPANLIS, Mark Eugenicus and the Council of Florence (A Historical Reevaluation of his Personality), Θεσσαλονίκη, 1974

15. P. CLASSEN, Kaiserreskript und Konigsurkunden. Diplomatische Studien zum Problem der Kontinuitat zwischen Altertum und Mittelalter, Θεσσαλονίκη 1977

16. L. MAVROMATIS, La fondation de l' empire Sebe. Le Kralj Milutin, Θεσσαλονίκη 1978

17. A. G. C. SAVVIDES, Byzantium in the Near East: Its Relations with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor, The Armenians of Cilicia and the Mongols A.D. c.1192-1237, Θεσσαλονίκη 1981

18. ΧΡ. Μ. ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ, Το Βυζάντιον εις τας αρμενικάς πηγάς, Θεσσαλονίκη 1981

19. ER. SCHILBACH, Byzantinische Metrologische Quellen, Θεσσαλονίκη 1982

20. Κ. ΒΑΡΖΟΥ, Η Γενεαλογία των Κομνηνών, 2 τ., Θεσσαλονίκη 1984 (εξαντλήθηκε, διατίθενται σε PDF και οι δύο τόμοι A ( A1 και A2 ) και B.

21. Σ. Λ. BΑΡΝΑΛΙΔΗ, Ο θεσμός της χαριστικής (δωρεάς) των μοναστηριών εις τους Βυζαντινούς, Θεσσαλονίκη 1985

22. Β. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Ιωάννης Κασταμονίτης. Συμβολή στη μελέτη του βίου, του έργου και της εποχής του, Θεσσαλονίκη 1988

23. Κ. ΣΙΑΜΑΚΗ, Ιερωνύμου, De viris illustribus. Πηγές και πρότυπα, κείμενο - μετάφραση - σχόλια, Θεσσαλονίκη 1992

24. ΕΥΔ. Θ. ΤΣΟΛΑΚΗ -Β. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ, Ιωάννου Καμινιάτου, Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης, Πίνακας Λέξεων, Θεσσαλονίκη 1992

25. Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Μακαρίου του Μακρή, Συγγράμματα, Θεσσαλονίκη 1996

26. Ι. GRIGORIADIS, Linguistic and Literary Studies in the Epitome Historion of John Zonaras, Θεσσαλονίκη 1998

27. I. LEONTIADIS, Die Tarchaneiotai, Θεσσαλονίκη 1998

28. Σ. Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Συμβολή στη μελέτη της προσωπογραφίας και της αγιολογικής γραμματείας της προμεταφραστικής περιόδου, Θεσσαλονίκη 1999

29. Ε. Α. ΜΑΡΓΑΡΟΥ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 2000

30. Σ. Λ. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ, Γρηγόριος ο Γ΄, ο τελευταίος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πριν από την άλωση (1453) και η φιλενωτική πολιτική του, Θεσσαλονίκη 2001

31. Λ. ΑΜΠΕΛΑΡΓΑ, Ο βίος της αγίαςΣυγκλητικής. Συμβολή στη διερεύνηση της πρώιμης ασκητικής γραμματείας, Θεσσαλονίκη 2002

32. Ε. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ-Σ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ-Η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Η Θεσσαλονίκη στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Ρητορικά και αγιολογικά κείμενα, Θεσσαλονίκη 2002

33. Π. ΚΑΤΣΩΝΗ, Μια επταετία κρίσιμων γεγονότων. Το Βυζάντιο στα έτη 1366-1373 (Η διαμάχη Ανδρονίκου και Ιωάννη Ε΄ των Παλαιολόγων), Θεσσαλονίκη 2002

34. A. SEMOGLOU, Le Voyage outre-tombe de la Vierge dans l’art byzantin. De la Descente aux enfers à la Montée au ciel, Θεσσαλονίκη 2003

35. Γ. Θ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θεοφάνης Νικαίας (;± 1380/81). Ο βίος και το συγγραφικό του έργο, Θεσσαλονίκη 2003

36. Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Η εσωτερική πολιτική του Ανδρονίκου Β’ Παλαιολόγου (1282-1328). Διοίκηση-Οικονομία, Θεσσαλονίκη 2004

37. Α. ΓΚΟΥΤΖΙΟΚΩΣΤΑΣ, Η απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο, 9ος-12ος αιώνες. Τα κοσμικά δικαιοδοτικά όργανα και δικαστήρια της πρωτεύουσας, Θεσσαλονίκη 2004

38. N. SIOMKOS, L’ église Saint-Etienne à Kastoria. Étude des différentes phases du décor peint (Xe-XIV siècles), Θεσσαλονίκη 2005

39. Α. ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ, Γεωγραφικά και Εθνογραφικά στοιχεία στο έργο του Προκοπίου Καισαρείας, Θεσσαλονίκη 2005

40. Ι. Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ, Μολυβδόβουλα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2006

41. Μ. Δ. ΧΑΛΚΟΥ, Το μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65 (φφ. 11-126): Εισαγωγή, έκδοση, σχόλια, Θεσσαλονίκη 2006

42.  Ε. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, Η μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 8ου αι. έως το 1430: Ιεραρχική τάξη-εκκλησιαστική περιφέρεια-διοικητική οργάνωση, Θεσσαλονίκη 2007

43. Γ. Α. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή: Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το β’ ήμισυ του 11ου αι., τ. Α’-Β’, Θεσσαλονίκη 2007

44. Α. Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Ο Γαβριήλ Θεσσαλονίκης και το αποδιδόμενο εις αυτόν ανέκδοτο ομιλιάριο, Θεσσαλονίκη 2007

45. Σ. Γ. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ, «Ρίζα Ιεσσαί». Ο σύνθετος εικονογραφικός τύπος (13ος – 18ος αι.). Γένεση ερμηνεία και εξέλιξη ενός δυναστικού μύθου, Θεσσαλονίκη 2007

46. ΑΙΚ. ΓΑΛΩΝΗ, Γεώργιος Βαρδάνης: Συμβολή στη μελέτη του βίου, του έργου και της εποχής του, Θεσσαλονίκη 2008

47. Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΑΟΣ, Ο Νικόλαος Μαλαξός και το υμνογραφικό του έργο, Θεσσαλονίκη 2008

48. Μ. ΜΙΟΤΤΟ, Ο ανταγωνισμός Βυζαντίου και Χαλιφάτου των Φατιμιδών στην εγγύς Ανατολή και η δράση των ιταλικών πόλεων στην περιοχή κατά τον 10ο και τον 11ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2008

49. Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η εξέλιξη του τύπου και της εικονογραφίας του Βημοθύρου από τον 10ο έως και τον 18ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2008

50. Π. ΚΑΤΣΩΝΗ, Ανδρόνικος Δ. Παλαιολόγος: Βασιλεία και αλληλομαχία, Θεσσαλονίκη 2008

51.  Ε. ΡΑΓΙΑ, Η κοιλάδα του κάτω Μαιάνδρου στη Βυζαντινή Εποχή, ca. 600-1300. Γεωγραφία και Ιστορία, Θεσσαλονίκη 2009

52.  Χ. Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, Λόγοι στην Ανακομιδή των Λειψάνων του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συμβολή στη μελέτη της ταφικής επιδεικτικής ρητορικής των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 2009

53Α.  Δ. Π. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο (4ος - 6ος αι.). Τόμος Α': Θρακική - Ιλλυρικόν - Ασιανή, Θεσσαλονίκη 2009

53Β.  Δ. Π. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, Η περιφερειακή οργάνωση των οικισμών της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο (4ος - 6ος αι.). Τόμος Β': Ποντική - Ανατολική - Αιγυπτιακή, Θεσσαλονίκη 2010

54.  ΑΡ. ΜΕΝΤΖΟΣ, Τα ψηφιδωτά της ανοικοδόμησης του ναού του Αγίου Δημητρίου στον 7ο αιώνα μ.Χ., Θεσσαλονίκη 2010

55. ΑΛ. Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Ο σταυρός στη μνημειακή βυζαντινή ζωγραφική. Η λειτουργία και το δογματικό του περιεχόμενο, Θεσσαλονίκη 2010

56. ΣΠ. Η. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εξαρχαϊσμοί και εκσυγχρονισμοί των γεωγραφικών και εθνολογικών όρων στην Χρονικήν Διήγησιν του Νικήτα Χωνιάτη και την Χρονικήν Συγγραφήν του Γεωργίου Ακροπολίτη, Θεσσαλονίκη 2011

57. Ν. ΖΑΡΡΑΣ, Ο εικονογραφικός κύκλος των εωθινών ευαγγελίων στην παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη 2011

58. ΗΛΙΑΣ ΤΑΞΙΔΗΣ, Μάξιμος Πλανούδης. Συμβολή στη μελέτη του corpus των επιστολών του, Θεσσαλονίκη 2012

59. Η. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Το αγιολογικό και ομιλητικό έργο του Νικηφόρου Γρηγορά, Θεσσαλονίκη 2013

60. Ε. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, Το αγιολογικό και ομιλητικό ἐργο του Ιωάννη Ζωναρά. Εισαγωγική μελέτη - Κριτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 2013

61. Γ. ΣΙΣΚΟΣ, Το ερμηνευτικό πλαίσιο της χριστολογίας του αγίου Μάξιμου του Ομολογητού, Θεσσαλονίκη 2014

62. Δ. Κ. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, Κωνσταντινούπολη. Η πόλη και η κοινωνία της στα χρόνια των πρώτων Παλαιολόγων (1261-1328), Θεσσαλονίκη 2016

63. Φ. ΧΡ. ΓΕΡΜΑΝΗΣ, Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ευθύμιος Α΄ (907-912). Βίος και έργο, Θεσσαλονίκη 2017

64. Δ. ΣΑΜΑΡΑ, Θεόδωρος Μουζάλων. Η ζωή και το συγγραφικό έργο ενός λογίου του 13ου αιώνα, Θεσσαλονίκη 2018